MNV-keuzes

De MNV kiest voor Digitale Duurzaamheid door gebruik van Open Standaarden, Open Source Software en wil daarnaast een maatschappelijke bijdrage leveren met Open Content. Op deze webpagina een toelichting van onze keuzes en ook informatie over de inrichting van onze webhosting.

Allereerst een korte introductie voor de drie onderwerpen Open Standaarden, Open Source Software en Open Content, met daaronder de uitgebreidere informatie met weblinks en de informatie over onze webhosting.

 • Hopelijk is dit voor u een reden om deze vrije en gratis software ook eens te proberen en vooral ook om zelf Open Content te gaan publiceren.
 • De MNV volgt hiermee het advies van de Rijksoverheid voor Digitale Duurzaamheid en ondersteunt hiermee de filosofie van de wereldwijde beweging voor vrij (her)gebruik van culturele werken.
 • Met de informatie over de inrichting van onze webhosting hopen wij u op weg te helpen om voor uw eigen organisatie een digitaal plekje op het internet in te richten.

Wil je zelf leren werken met Open Source Software?
Download dan hieronder de Handout van de 3 lesavonden die hierover in 2013 zijn gegeven voor de MNV-leden. Leer werken met LibreOffice en GIMP en ontdek nog heel veel meer…

Waarom kiest de MNV voor Open Standaarden?
De software leveranciers bepalen dat hun bestandsformaten vanaf een bepaald moment niet meer worden ondersteund, waarbij conversiesoftware naar de nieuwe bestandsformaten vaak verre van foutvrij is gebleken. Ook is gebleken dat niet alle informatie en opmaak van de oude bestanden kon worden omgezet naar de nieuwe bestandsformaten.
Het gebruiken van de eigen bestanden wordt door de software leveranciers dus belemmerd of zelfs onmogelijk gemaakt, waardoor onnodig verlies aan informatie voorkomt.
Met name in de tekstverwerking is bij de MNV veel digitaal archiefmateriaal verloren gegaan in de productopvolging van versies van Wordstar, Wordperfect en Word en dit is gebeurd in zowel de conversies van de verschillende bestandsformaten binnen bepaalde productversies, als bij de overgang van het ene naar het andere product.

 • Gedurende het bestaan van de MNV zijn vele digitale bestanden verloren gegaan sinds het gaan gebruiken van computers in het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw.
 • Door de keuze voor een beperkte set Open Standaarden voor bestandsopslag en voor de website en die te maken met Open Source Software wordt Digitale Duurzaamheid bereikt.
  Dit komt, omdat ontwikkelaars van Open Source Software vrijwilligers zijn, die zich aan Open Standaarden moeten houden om met elkaar te kunnen samenwerken via internet, waarbij de Open Source ontwikkelaars altijd zorgen voor maximale ondersteuning van deze Open Standaarden in nieuwe software versies en zorgen voor optimale conversiesoftware.
  Hierdoor wordt het risico op dataverlies en van extra conversiekosten heel veel kleiner.
  Vooral het voorkomen van onnodige tijdverspilling door vrijwilligers is hier ook belangrijk voor hun motivatie.

Waarom kiest de MNV voor gratis Open Source Software?
De MNV heeft als kleine organisatie op gemeentelijk en regionaal niveau in het West-Brabantse een zeer beperkt budget, waardoor betaalde sofware verstrekken aan bestuursleden eenvoudigweg te duur is, laat staan aan leden die mee willen helpen.
Daarnaast bepalen de software leveranciers dat bepaalde software versies vanaf een bepaald moment niet meer worden ondersteund, waardoor weer nieuwe versies moeten worden gekocht.

 • Hierdoor wordt de MNV onnodig op kosten gejaagd en in de praktijk werkt iedereen met verschillende producten en vaak ook verouderde versies, wat voor het bestuur onnodig extra werk is.
 • Door de keuze voor Open Source Software producten is het voor iedereen mogelijk gratis en legaal over de meest recente versie van de software te beschikken, zowel binnen het bestuur als daar buiten.

Waarom kiest de MNV voor Open Content?
Als natuurclub is natuur- en milieu educatie op vele vlakken een kerntaak van onze vereniging. In ons natuur-educatief centrum ontvangen wij veel groepen, scholen enz., waarmee wij interactief de natuur willen beleven.
Voor al dit natuur-educatieve werk en natuurlijk ook voor voorlichtingsdoeleinden is er materiaal nodig, zoals lesbrieven, zoekkaarten, informatiefolders en -boekjes, determinatietabellen, veldgidsen enz.
Vaak moet dit natuur-educatief materiaal worden gekocht, omdat het alleen als drukwerk of boekwerk verkrijgbaar is en vanwege de auteursrechten niet zonder toestemming mag worden gekopieerd en verspreid en het is zeker niet gratis.

 • Veel van het benodigde materiaal is verbruiksartikel en zorgt dus voor terugkerende kosten. Sterker nog, het materiaal is zo duur dat het aankopen extra inspanning vraagt om sponsorgeld binnen te halen en het moeten doorberekenen van de kosten naar de groepen en scholen is vaak belemmerend voor de deelname.
  Het toestemming vragen voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal kost weer onnodig tijd van vrijwilligers en hiervoor wordt vaak veel geld gevraagd, dat we als vereniging niet hebben.
 • Door de keuze voor het gaan gebruiken van werken die vrij (her)bruikbare zijn, doordat deze zijn gepubliceerd onder een Open Content auteursrechtenlicentie, wordt voor de MNV veel tijd en vooral ook veel geld bespaard, waardoor drempels voor deelname aan activiteiten bij onze vereniging worden weggenomen.
 • Het vrij en gratis kunnen nemen van gepubliceerde creatieve en culturele werken geeft dan ook de morele plicht om met hetzelfde doel te moeten willen geven voor het maatschappelijk belang van vrij (her)gebruik van werken.
  Vandaar dat de MNV ter ondersteuning van haar doelstellingen ook kiest voor publicatie van eigen werken onder een Open Content licentie, omdat er geen drempels mogen zijn voor deelname aan onze activiteiten of aan de vrije verspreiding van kennis.

Voor wie meer wil weten volgt hieronder de uitgebreidere informatie met weblinks.


Digitale Duurzaamheid als oplossingsrichting
De MNV heeft besloten het beleid van de Rijksoverheid te volgen voor Digitale Duurzaamheid door gebruik van Open Standaarden en Open Source Software (OSOSS).

 • Voor onze bestanden wil de MNV alleen bestandsformaten volgens een Open Standaard gebruiken, waarvoor ook Open Source Software beschikbaar is om deze effectief te gebruiken.
 • Vooral de bestuursleden moeten er mee werken, zodat het digitale archief van de vereniging aan de bron van het produceren van bestanden ook direct digitaal duurzaam wordt opgebouwd.
 • Ook voor de MNV-website geldt hetzelfde uitgangspunt van aan de bron produceren en publiceren van webpagina’s met Open Standaarden en Open Source Software.

Meer informatie:

Open Standaarden en de bijbehorende Open Source Software producten
Voor de MNV staat de vrije en gratis toegang tot onze eigen informatie in onze eigen bestanden vanzelfsprekend voorop en het gedrag van de leveranciers ten aanzien van hun bestandsformaten is hier strijdig mee.

 • De keuze voor een bewust beperkte set aan Open Standaarden maakt een eind aan deze ongewenste situatie van dataverlies en de onnodige extra kosten voor bewerking, conversie en publicatie van content.
 • Bij aanleveren van content voor de website of het clubblad vraagt het bestuur dan ook om dit alleen in bestandsformaten te doen die een Open Standaard zijn, zodat er veel minder werk nodig is.
 • Bij de keuze van Open Standaarden is het belangrijk dat er applicatie onafhankelijkheid is, waarmee wordt bedoeld dat het bestandsformaat dat wordt gebruikt met meerdere programma’s moet kunnen worden gemaakt en bewerkt, zodat het originele programma niet nodig is om digitaal duurzaam te kunnen zijn en natuurlijk vooral ook om flexibel te kunnen zijn in het uitwisselen van bestanden tussen verschillende besturingssystemen.
 • Kijk op de overheidswebsite www.ososs.nl voor het korte artikel ‘Wat zijn Open Standaarden?’.
 • Zie hieronder ook het ‘Overzicht gekozen Open Standaarden voor de MNV’.

Open Source Software
De essentie van Open Source Software is dat het een juridische constructie is van het publiceren van broncode (programmatuur) onder een Open Source licentie, die er voor zorgt dat de broncode vrij, dus zonder belemmeringen en ook gratis beschikbaar is voor download en ook zodanig dat iedereen die broncode vrij mag gebruiken, wijzigen, vermenigvuldigen, weggeven enz.

 • De betekenis van het altijd ter beschikking hebben van de broncode is dat dit enerzijds digitale duurzaamheid biedt voor het kunnen gebruiken van de bestanden en anderzijds dat het kunnen lezen van de broncode exact duidelijk maakt hoe in de programmatuur het schrijven van de bestanden met de Open Standaarden is geregeld, zodat die altijd weer kunnen worden uitgelezen en gecompileerd, ook als het binaire programma op de computer ooit verloren mocht gaan of een toekomstige nieuwe versie van een besturingssysteem die oude binaire code niet meer kan draaien.
 • Meer informatie is te vinden in het korte artikel ‘Wat is Open Source Software?’ op de website www.ososs.nl en op de website www.opensource.org staan alle Open Source licenties met veel achtergrond informatie en hier staat ook de Engelstalige Open Source Definition, waaraan alle Open Source licenties moeten voldoen.

De MNV kiest voor de volgende invulling met Open Source Software

 • Kostenbesparing: Open Source Software is vrij en gratis, waardoor niet alleen de bestuursleden, maar alle leden en relaties vrij zijn om het bestuur te helpen door ook dezelfde Open Source Software producten te gaan gebruiken. Het MNV-bestuur adviseert om altijd de laatste stabiele versie van de software te gebruiken voor het gebruik van de meest volledige en foutvrije functionaliteit.
 • Het MNV-bestuur roept de leden dan ook op de Open Source Software te gebruiken die op deze webpagina is genoemd, zodat wij elkaar werk besparen en als vereniging digitaal duurzamer worden.
 • Besturingsysteemonafhankelijk werken: de MNV kiest en adviseert alleen voor gebruik van Open Source Software producten die onder alle gangbare besturingsystemen (Linux, Mac OS en Windows) beschikbaar zijn, zodat iedereen die software kan gebruiken. Als er een gelijkwaardig product beschikbaar is voor de diverse besturingssystemen is het ook goed, als gebruik van de software maar resulteert in data opslag in de gewenste Open Standaard, zodat de directe uitwisselbaarheid van bestanden mogelijk blijft, zonder zelf het programma te hoeven hebben, waarmee het bestand is gemaakt.
 • Zie hieronder ook het ‘Overzicht geadviseerde Open Source Software voor de MNV’

Overzicht gekozen Open Standaarden door de MNV

 • ODF: voor de kantoorbestanden heeft de MNV, net als de Rijksoverheid, gekozen voor de OpenDocument Format (ODF) bestandsformaten.
 • ODF-bestanden worden ondersteunt door LibreOffice.org, OpenOffice.org, Microsoft Office, KOffice, Gnome Office, Wordperfect. Aangezien onder ieder besturingsysteem vrij en gratis kan worden beschikt over LibreOffice.org en OpenOffice.org, is dit een goede basis voor de digitale archiefvorming.
 • Zie voor een korte uitleg ook het artikel ‘Wat is ODF?’ op de website www.ososs.nl en lees vooral ook het uitgebreidere Wikipedia artikel over ODF.
  • Inhoudelijk zijn ODF-bestanden gecomprimeerde bestanden in het ZIP-bestandsformaat, waarbij in de ZIP-container de inhoud is opgeslagen in een aantal bestanden in het XML-bestandsformaat.
  • Nu is XML een Open Standaard die een bestandsformaat oplevert dat leesbaar is voor mensen, dus geen binair bestandsformaat, waardoor het Digitaal Duurzaam is.
  • Een van de XML-bestanden in het ZIP-gecomprimeerde ODF-containerbestand bevat de semantische informatie met de uitleg over de samenstelling, de inhoud en de betekenis van de andere XML-bestanden. Hierdoor zijn ODF-bestanden applicatie onafhankelijk, waardoor je de applicatie waarmee het ODF-bestand is gemaakt niet meer hoeft te hebben om het toch nog te kunnen lezen en gebruiken.
  • Met de beschrijving van de ODF-standaard en met het XML-semantiekbestand kan een programmeur de opgeslagen informatie in het ODF-bestand dus altijd weer toegankelijk maken, ook in de verre toekomst. Het is om deze reden dat overheidsorganisaties voor de XML-gebaseerde en met semantiek verrijkte ODF-bestandsformaten kiezen als het gaat om Digitaal Duurzame opslag van data.
 • Het laaste ODF-nieuws is te vinden op de website OpenDocument.xml.org en op de OASIS-website is de volledige ODF-standaard te vinden op de webpagina van de ODF-werkgroep.

PDF: ook kiest de MNV voor het Portable Document Format (PDF) bestandsformaat. PDF-bestanden zijn zinvol voor verspreiding van bestanden voor het printen met behoud van opmaak en lettertypen (fonts), zonder invloed van de instellingen op de lokale pc van tekstverwerkerproducten of de beschikbaarheid van lettertypen.
Dit maakt PDF bestanden ook zeer geschikt om drukwerk geheel printgereed met ingesloten lettertypen en in hoge kwaliteit aan te leveren bij de drukker voor drukwerk, wat weer zeer veel kosten bespaard, omdat de drukker geen opmaakwerk meer hoeft te verrichten.
De MNV gebruikt deze besparingsmogelijkheid dan ook voor het printen van het clubblad De Roerdomp door dit kant-en-klaar in PDF-bestandsfomaat bij de drukker aan te leveren.
Daarnaast is het PDF-bestandsformaat zeer geschikt als distributieformaat voor het lezen van documenten op mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets.
De MNV gebruikt deze distributiemogelijheid dan ook door het clubblad de Roerdomp in PDF-bestandsformaat op de MNV-website aan te bieden.

 • Met LibreOffice kan een ODF-bestand eenvoudig ook als PDF-bestand worden opgeslagen met behoud van werkende weblinks (menukeuze Bestand / Export als PDF).
 • Met de printerdrivers PDFcreator voor Windows en Cups-PDF voor Linux kunnen de bestanden ook als dubbelzijdig A4 en in brochureformaat (dubbelzijdig boekje A5) voor direct gebruik door een drukker worden opgeslagen (op papier uiteraard zonder werkende weblinks).
 • Voor gebruikers zijn er meer dan voldoende Open Source en freeware readers voor PDF-bestanden beschikbaar, waarmee ook het printen van PDF bestanden mogelijk is. Bijvoorbeeld Okular onder Linux en Adobe Acrobat Reader voor Windows en Mac OS.

PNG: voor afbeeldingen en tekeningen in rasterformaat kiest de MNV voor het Portable Network Graphics (PNG)-bestandsformaat, omdat dit bestandsformaat transparantie toestaat van de achtergrond, wat zeer handig is bij het opmaken van pagina’s in documenten en op websites, omdat vrijwel alle beeldbewerkingsprogramma’s en webbrowsers dit bestandsformaat ondersteunen.

 • Het maken en bewerken kan met GIMP en met Inkscape en ook in het tekenpakket OpenOffice.org/Draw is er volledige PNG-ondersteuning.

JPG: voor foto’s in rasterformaat kiest de MNV voor het JPG/JPEG bestandsformaat, omdat dit door vrijwel alle digitale camera’s wordt ondersteund en ook door vrijwel alle beeldbewerkingsprogramma’s en webbrowsers.

 • Hiervoor is GIMP het aangewezen beeldbewerkingsprogramma.

SVG: voor tekeningen in vectorformat kiest de MNV voor het Scalable Vector Graphics (SVG)-bestandsformaat, omdat tekeningen en teksten traploos zijn te vergroten zonder kwaliteitsverlies (schaalbaar) voor printen op (zeer) grote (poster)formaten.

 • Hiervoor is Inkscape het meest geschikt om tekeningen en teksten te maken en dan op te slaan in SVG-bestandsformaat voor opslag en latere bewerking. Export in de PNG-en JPG-bestandsformaten is ook mogelijk.
 • SVG is beperkt geschikt voor directe weergave op websites, omdat Microsoft de volledige ondersteuning van de Open Standaard in hun webbrowser Internet Explorer weigert ten gunste van een eigen bestandsformaat.
 • De Firefox webbrowser heeft wel een goede SVG-ondersteuning.

Website: voor de website zijn de Open Standaarden van het World Wide Web Consortium (W3C) het belangrijkst.
Denk hierbij aan standaarden als (X)HTML, XML, CSS enz. Ook PNG en SVG zijn Open Standaarden van het W3C.

 • Het door de MNV gekozen web content management systeem WordPress voldoet aan alle website standaarden.

Overzicht geadviseerde Open Source Software voor de MNV

Waarschuwingen:

 • LET OP: het installeren en gebruiken van software is altijd op eigen risico, dus ook bij de hier genoemde Open Source Software!
 • LET OP: betaal nooit voor Open Source Software, die is altijd gratis, dus lees de uitgebreidere waarschuwing met uitleg hieronder!
 • Kantoorapplicaties
  • LibreOffice.org: kantoorsuite met tekstverwerker (documenten, rapporten, brieven), presentatieprogramma (slideshows), rekenblad (spreadsheet), tekeningen (drawings) en database (alleen eenvoudig) met bestandsopslag in OpenDocument Format.
  • Sun ODF plugin voor Microsoft Office: freeware plugin voor de uitwisseling van ODF bestanden met Microsoft Office met behoud van volledige functionaliteit van de ODF bestandsformaten van OpenOffice.org Versie 3.x
   • LET OP: deze Sun software valt onder een eigen licentie van Sun Microsystems met vrij gebruiksrecht, maar niet voor de broncode, waardoor de plugin dus geen Open Source Software is, maar freeware.
   • Zie ook het Wikipedia artikeltje over Freeware, wat betekent dat deze software dus wel gratis is, maar niet vrij in het (her)gebruik.
 • Internet programma’s
  • Mozilla Firefox: webbrowser die voldoet aan de Open Standaarden van het W3C voor (X)HTML, XML, CSS, SVG enz., met voor de beveiliging SSL (https).
  • Mozilla Thunderbird: e-mailprogramma dat voldoet aan de Open Standaarden voor de e-mailprotocollen SMTP, POP3 en IMAP4, met voor de beveiliging TLS en SSL.
 • Drukwerk en beeldbewerking
  • PDFcreator (Windows) en Cups-PDF (Linux): printer drivers voor het afdrukken naar PDF bestandsformaat. Belangrijk voor het effectief publiceren en emailen van informatie, voor papierbesparing en voor drukwerk.
  • GIMP (GNU Image Manipulation Program): beeldbewerkingsprogramma voor rasterafbeeldingen voor het werken met afbeeldingen en foto’s dat voldoet aan de Open Standaarden voor PNG, JPG en SVG.
  • Inkscape: beeldbewerkingsprogramma voor vectorafbeeldingen voor het werken met SVG bestanden voor traploos in kwaliteit schaalbare tekeningen. Dus geen kwaliteitsverlies bij vergrotingen.
  • Scribus: Desk Top Publishing (DTP) programma voor hoogste kwaliteits documentopmaak voor hoogste kwaliteits drukwerk. Werkt met alle Open Standaarden van OpenOffice.org, GIMP en Inkscape en natuurlijk PDF.

Waarschuwing: download de gratis Open Source Software programma’s altijd alleen van de originele websites en betaal er nooit voor!!!

 • Kijk hierboven voor de goede weblinks, zodat je de laatste versie gratis kunt downloaden van de originele websites.
 • Waarschuwing: er worden op het internet ook betaalde versies aangeboden van dezelfde gratis Open Source Software programma’s, omdat er zogenaamd een ‘makkelijk’ installatieprogramma bij zit en je een aantal nieuwe versies er gratis bij krijgt. Trap er niet in en geef nooit je adres- en/of betaalgegevens voor een download, want je zit aan een contract vast en dat moet je betalen!

Nogmaals, Open Source Software is altijd gratis, het is ook altijd makkelijk zelf te installeren en de nieuwste versies kun je zelf makkelijk gratis downloaden zonder vragen! Je kunt het echt helemaal zelf, ook als beginner!

 • Een goede tip is om op Wikipedia te zoeken naar de informatiepagina van het product, dan vindt je daar de weblink naar de originele website van de betreffende Open Source ontwikkelgroep.
 • De websites voor betaalde installatieprogramma’s voor Open Source producten zijn vast legaal, maar moreel wel verwerpelijk, want het is wel bewust verwarrend gemaakt in naamgeving en website vormgeving om beginnende onzekere Open Source gebruikers te lokken.
  • Vergelijk als voorbeeld maar eens de goede website van scribus.net met de gelijkende website scribus.org en met scribus.com die weer een ander doel heeft en zie hoe verwarrend het kan zijn als je als beginner met een zoekmachine zou zoeken naar de website van Scribus.
  • Ook voor OpenOffice.org zijn er vele aanbieders die geld vragen voor dit gratis Open Source programma.

Open Content: het bewust vrijgeven van heel veel auteursrechten als maatschappelijke bijdrage
De MNV heeft in haar huishoudelijk reglement vastgelegd dat publicatie MNV-werken gebeurd onder de Creative Commons licentie BY-SA.

 • Zie onze Gebruiksvoorwaarden voor de praktische toepassing van deze auteursrechtenlicentie voor het publiceren van Open Content.
 • In het kort: de BY-SA licentie verplicht wettelijk tot uitvoering van 2 clausules bij (her)gebruik van gepubliceerde werken van de MNV:
  • De BY-clausule is voor de verplichte bronvermelding (By Attribution, wat staat voor bronvermelding vanwege: Ere, wie ere toekomt).
  • De SA-clausule is voor het verplicht vrijgeven van het nieuwe werk onder dezelfde of een gelijkwaardige Open Content licentie met ‘Share Alike’ clausule (Gelijk delen).
 • De MNV wil met het publiceren van vrije culturele werken onder deze Open Content licentie van Creative Commons met de licentie BY-SA bijdragen aan het vrij en vooral ook gratis kunnen (her)gebruiken van informatie als maatschappelijke bijdrage voor bijvoorbeeld natuur- en milieu educatie, lesmateriaal en ter ondersteuning van de MNV doelstellingen door drempelvrije toegang tot informatie en voor vrije verspreiding van kennis.

Open Content: een voorbeeld over vrij en gratis
Wat wij terugvragen voor het vrije (her)gebruik van ons werk met de ‘Share Alike’ clausule is dat het nieuwe werk ook weer dezelfde vrijheden voor vrij en gratis hergebruik heeft, waarbij wij beseffen dat hergebruik van werk voor een fysieke uitgavevorm best eens niet gratis zou kunnen zijn. Er is niets mis met geld verdienen aan het leveren van toegevoegde waarde, mits de toegang tot en het gebruik van de informatie maar vrij blijft.

 • Een mooi voorbeeld is het maken en publiceren van een lesbrief of lesboek uit vrije culturele werken, waarbij voor het drukwerk of een andere fysieke verschijningsvorm, zoals een CD-ROM of DVD, wel moet worden betaald als er geen sponsor voor is gevonden of zelfs als het doel is om dikke winst te maken op een uitgave als er maar flink meer toegevoegde waarde in zit dan slechts een verzamelwerk, want dan is veel meer vragen dan de kostprijs van het medium niet de bedoeling.
 • Door de ‘Share Alike’ clausule moet het nieuwe werk voor (her)gebruik echter gratis op internet worden gepubliceerd in een elektronisch downloadbare vorm die ook (her)bruikbare is door publicatie in Open Standaarden, ongeacht de toegevoegde waarde er in zit.
 • Hierdoor blijft vrij werk ook echt vrij en in ieder geval ook altijd gratis beschikbaar in de downloadbare elektronische vorm voor (her)gebruik en verspreiding in eigen vorm, op eigen kosten en naar eigen goeddunken.

Open Content: Achtergrondinformatie

Website
Als MNV hebben we voor gebruik van een web Content Management Systeem (CMS) gekozen, waarbij de productkeuze WordPress is geworden, omdat WordPress prima voldoet aan de onderstaande uitgangpunten:

 • Productselectie: met Nederlandstalige installatie beschikbaar en eenvoudig in het gebruik en in het beheer voor publiceren in de stijl van een online magazine, berichtenwebsite (blogging) en vaste webpagina’s voor de meer statische informatie.
 • Samenwerking: eenvoudig om gebruikersaccounts te verstrekken voor auteurs en redacteurs die het MNV-bestuur willen helpen met het publiceren van content over MNV-activiteiten.
 • Basisfunctionaliteit: publiceren van webpagina’s en berichtenpagina’s voor het programma en activiteiten, nieuwsberichten en het kunnen aanbieden van bestanden voor download (bv. clubblad) en het publiceren van foto’s / fotogalerijen en andere multimediabestanden.
 • Eenvoudig gebruik: alles werkt via iedere webbrowser en met een eenvoudige webtekstverwerker (een lichte TinyMCE versie) zijn de webpagina’s te maken. Hierdoor kan iedereen meedoen, ook zonder uitgebreide computerkennis.
 • De website kan besloten content hebben voor ingelogde MNV-leden die daarvoor van de websitebeheerder op eenvoudige wijze een gebruikersaccount kunnen krijgen.
 • De website moet voldoen aan Open Standaarden voor toegang door slechtzienden en gehandicapten, voor bijvoorbeeld het structureel groter kunnen weergeven van de teksten.
 • Heel belangrijk voor het gebruik van de website is dat deze geschikt is voor het werken op smartphones en tablets, ook in combinatie met QR-codes.
 • Minpuntje: het werken met gebruikersgroepen met verschillende toegangrechten tot de content van verschillende werkgroepen is helaas geen basisfunctionaliteit van WordPress.

Website hosting
Voor de website hosting is gekozen voor het huren van een webhostingpakket bij een webhostingprovider, zodat we zelf kunnen bepalen welke Open Source Software we willen inzetten.

 • Onze webhosting vindt plaats bij XXLwebhosting.nl op een shared server met installatie en updates/upgrades via Installatron, zodat we zelf de software van het WebCMS niet hoeven te updaten bij nieuwe versies en beveiligingsupdates.
 • Daarnaast biedt het hostingpakket webmail, waardoor het e-mailbeheer door het MNV-bestuur kan worden gedaan vanaf iedere pc of mobiel apparaat via de webbrowser. Dit voorkomt het verlies van e-mail door technische defect of kwaadaardige software op de thuiscomputer van bestuursleden.
 • Het hele beheer, inclusief backup/recovery, werkt via cPanel in de webbrowser.
 • Door de keuze voor een compleet webhostingpakket is het hele gebruik en beheer nu mogelijk via de webbrowser, waarbij ook geen diepgaande beveiligingskennis van besturingssytemen meer nodig is om een eigen virtuele server met webserver en e-mailserver veilig te houden.

Keuze domeinnaam
Zowel voor de website als voor de email is het huren van een domeinnaam noodzakelijk als digitaal adres van de MNV op het internet.

De domeinnaam is MadeseNatuurVrienden.nl geworden en die is op internet bereikbaar onder http://MadeseNatuurVrienden.nl en natuurlijk ook onder http://www.MadeseNatuurVrienden.nl

Hier is dus gekozen voor de volledige verenigingsnaam als domeinnaam en niet voor een afkorting,  omdat de volledige naam veel eenvoudiger is te onthouden en te lezen en daardoor ook in publicaties veel duidelijker is.

Voor de webbrowser en het email programma maakt het niet uit of het webadres lang of kort is, want gebruikers slaan het website adres op in hun favorieten en het emailadres wordt opgeslagen in hun adresboek.