20100418Zo Excursie Beekdal van de Beerze

Deze ochtendwandeling brengt ons naar Landgoed De Baest, ten zuid-westen van Oirschot, waar de riviertjes van de Grote en Kleine Beerze samenkomen.

De wandeling begint bij de beroemde Heilige Eik kapel van Oirschot aan de Proosbroekweg o.l.v. een deskundige van Brabants Landschap.

Vandaar over het Groenewoud (weg) naar de Groenewoudsedijk en dan over de brug over het kanaal naar het landgoed om daar op zoek te gaan naar die kleine beek van de Beerze, die ze hier ook wel het Smalwater noemen.

Voor meer informatie:

Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 15.00 uur.

20100319Vr MNV Jaarvergadering 2010

Gezellige avond met het overzicht van wat we met zijn allen in 2009 hebben gedaan en wat we in 2010 met elkaar weer hopen te bereiken.

Het enige inhoudelijk punt van stemming betreft de aanvullingen voor Artikel 59 ‘Jaarkalender’ van het Huishoudelijk Reglement.

In de pauze wordt de prachtige fotocollectie getoond met 100 topkwaliteit vogelfoto’s die MNV-lid Harry Eland gratis aan de MNV ter beschikking heeft gesteld om deze vrij te gebruiken voor de Roerdomp, de website en overige MNV-publicaties.

Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw De Liniehof.

20100312Vr Lezing Integraal landelijk waterbeheer

Na twee jaar praten met werkelijk iedereen in ‘Nederland Waterland’ hebben onze MNV-leden Wil Borm en Cor Huijgens een geweldig overzicht en inzicht gekregen in deze complexe materie, die zij deze avond graag met ons komen delen als Adviesgroep Borm & Huijgens.

Het gaat over het ontstaan van Nederland, de gevolgen van het menselijk ingrijpen in het landschap, de ontstane problemen op het gebied van waterbeheer en mogelijke oplossingsrichtingen voor een klimaatbestendig Nederland.

Het belooft een zeer interessante lezing met visie te worden!

Lees voor meer achtergrondinformatie:

Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw De Liniehof.

20100307Zo Weidevogelexcursie Turnhout

Deze buitenlandexcursie (paspoort meenemen!) gaat naar het Zwartven (Zwart Water) en het heringerichte heideven de Grote Klotteraard met een prachtig nieuwe uitkijktoren (let op de steile trappen!) bij het Bels Lijntje.

De weilanden rondom de Turnhoutse vennen zijn bijzonder rijk aan weidevogels, zowel in aantallen als in soorten! Grutto’s…, heel veel grutto’s en op de heide broedt bijvoorbeeld de Wulp, die ook weer fourageert op de weilanden. Het gebied is een Natura 2000 gebied, waarvan de natuurwaarde door Natuurpunt in het kader van het Europese Life programma in drie stappen sterk wordt verbeterd. Fase 1 is klaar, fase 2 loopt en fase 3 is in studie.

Het Zwart Water is ongetwijfeld het bekendste heideven, maar er wordt ook hard gewerkt aan de omgeving van de heidevennen van de Kleine Klotteraard, de Grote Klotteraard, het Peerdsven en het Haverven. Het gaat nu om 480 ha herinrichting rondom de vennen en het daarna in een vervolgproject weer openmaken van dichtgeslibde vennen, zodat het aaneengesloten snoer van heidevennen in het landschap weer zichtbaar zal zijn.

Tussen het populaire fietspad van het Bels Lijntje (het in 1990 aangelegde fietspad over het oude 33 km lange rechte spoorlijntje van Tilburg via Baarle-Nassau/Hertog naar Turnhout) en het heideven de Kleine Klotteraard is er in april 2009 een flinke uitkijktoren van dik 12 meter hoog neergezet voor een mooi uitzicht over de vennen.

De rivier de Mark ontspringt hier slechts een paar honderd meter ten westen van het Zwart Water en wel in de weilandjes tussen de Bremstraat, Marckstraat en Geheulse Dijk op de Zandvenheide (het zuidelijk deel van het heidegebied zelf) en noord-oostelijk van het gehucht Koekhoven (gemeente Merksplas).

  • Voor een impressie met bibberkoude foto’s van de winterse voorbereidingsexpeditie van deze excursie, klik hier.
  • Voor een impressie met prachtige zomerfoto’s van het Turnhoutse vennengebied, klik hier.
  • Voor de locatie op Google Maps, klik hier.
  • Klik hier voor het You-Tube filmpje van een torenbeklimming (1min,15sec).

Kleine tussenstop

Op de heenweg kijken we bij het nieuwe kijkscherm van de Bleeke Heide, het in 2009 heringerichte weidevogelreservaat bij Strijbeek.

Staatsbosbeheer heeft in dit stiltegebied de natte natuur nieuwe kansen gegeven. Het is nu een vochtig weidelandschap met veel kleinschalige landschapselementen, zoals poeltjes en braamstruwelen.

Op de Bleeke Heide ontspringt de Strijbeekse beek, die uitmondt in de Mark in het Belgische Meersel-Dreef, waar precies op die mondingsplek het ‘Lourdes van de Noorderkempen’ is gebouwd ofwel het prachtige Kapucijnenklooster met de daarbij behorende gigantische tuin, het Mariapark of ‘Genadedal’, met daarin vele beelden van Jezus en andere heiligen.

  • Klik hier voor meer informatie over de Bleeke Heide op de webpagina van de West-Brabantse Vogelwerkgroep.
  • Klik hier voor de webpagina over het vogelkijkscherm en vogelwaarnemingen van de Bleeke Heide aan de Oude Bredasebaan op www.vogelkijkhut.nl
  • Klik hier voor meer informatie over het Kapucijner bedevaartsoort in het Volkskrantartikel ‘De cementrustiek van Meersel-Dreef’.

Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 15.00 uur.

LET OP: Buitenlandexcursie, dus paspoorten mee!

20100305Vr Feestelijke Opening Zwaluwentil

Een heugelijk moment: de feestelijke onthulling van deze fraaie nieuwe broedgelegenheid voor huiszwaluwen in het hart van Drimmelen.
>>> Bekijk ook de MNV-fotoseries over de huiszwaluwentil

HZT_05_Opening1_04_Fort_Kleiplaats_img_2771De opening van de huiszwaluwentil is een erg leuk moment, vooral ook voor de vele scholieren en docenten van het Hanze College in Oosterhout die dit samen met MNV-vrijwilligers als werkverband in 2009 hebben gerealiseerd met hulp van de gemeente Drimmelen, het Zwaluwen adviesbureau en diverse sponsoren als Vogelbescherming, Brabants Landschap en de gebiedscommissie De Wijde Biesbosch en vanuit het bedrijfsleven.

Aan dit project ging wel een jaar van voorbereiding vooraf voor het MNV-bestuur en de docenten van het Hanze College voor enerzijds het zoeken naar en maken van een goede en noodweerbestendige constructie en anderzijds voor het zoeken naar sponsoren om het project te realiseren.

Het enthousiasme van de inwoners van Drimmelen om ‘hun huiszwaluwen’ aan een extra onderkomen te helpen is hierbij steeds de motiverende motor achter dit tweejarige project geweest!

De opening is op vrijdagmiddag aan ’t Fort in Drimmelen.

Klik hier voor de locatie van ’t Fort op Google Maps in het verlengde van de Amalia van Solmsstraat.

De locatie van de huiszwaluwentil is aan het eind van ’t Fort bij de rotonde.

Klik hier voor de exacte locatie van de huiszwaluwentil.

Parkeren: de auto graag in de Amalia van Solmsstraat laten staan, want aan ’t Fort is weinig parkeerplaats.

Programma:

15.15 – 15.30 uur: Ontvangst op locatie met koffie/thee en zwaluwgebak

15.30 – 15.40 uur: Welkom door de voorzitter MNV, A. Stoop

15.40 – 15.50 uur: Woordje door wethouder J. de Jong

15.50 – 16.00 uur: Opening van de huiszwaluwentil door wethouder J. de Jong

16.00 – 16.10 uur: Slotwoord door Loek Machielse van de MNV
Start zwaluwenproject en uitreiken eerste zwaluwnestkommetjes aan bewonersgroep Drimmelen.

16.10 – 16.15 uur: Uitnodiging voorzitter MNV tot gezellig samenzijn bij Café Diepstraten, Biesboschweg 6, Drimmelen, aan de Oude Jachthaven.

Klik hier voor de locatie van Café Diepstraten op Google Maps. Parkeren aan de Havenkade; de ingang van het Café is de trap op aan de Havenkade.

 

20100225Do Lezing Vlinderstichting

Bijzonder leuke lezingavond door vlinderdeskundige Kars Veling van de Vlinderstichting over vlinders, parkbeheer, bermbeheer en maaibeheer.

Deze lezingavond over vlinders wordt door de MNV georganiseerd om aandacht te vragen voor het behoud van biodiversiteit in het kader van het programma Countdown 2010, waarvoor het jaar 2010 het actiejaar is om de achteruitgang aan biodiversiteit te stoppen.

Er is dan ook op deze lezing speciale aandacht voor het beheer van parken (denk aan de MNV-heemtuin Natuurpark De Liniehof en aan de gemeentelijke parken) en wegbermen. Natuurlijk niet alleen met betrekking tot het aanplanten en beheren van een diversiteit aan waardplanten voor vlinders, maar ook met speciale aandacht voor het maaibeheer.

Vlinders, rupsen en poppen moeten de gelegenheid krijgen te overleven, ook over de winterperiode heen, anders is goede beplanting door een foutief beheer voor de vlinders alsnog een ecologische val, waaruit ze niet kunnen ontsnappen. Er zijn vlindersoorten met maar een (1) generatie per jaar, maar er zijn ook vlindersoorten met meerdere generaties per jaar. Door op het verkeerde moment te maaien, door maaisel snel af te voeren of te vroeg onder te ploegen of te frezen, kan de voortplantingscyclus van de vlinders ernstig schade worden gedaan en de biodiversiteit (lees: het aantal soorten) in korte tijd snel afnemen.

Hoe dit alles met elkaar samen hangt en wat de kookboekrecepten zijn voor een goed vlinderbeheer wordt uit de doeken gedaan door een echte vlinderdeskundige van de Vlinderstichting!

Meer informatie over deze stichting vindt u op www.vlinderstichting.nl

Klik hier voor de jaarverslagen van de landelijke meetnetten voor vlinders en libellen. Op het moment van schrijven van dit agenda item was het verslag van 2009 nog niet gepubliceerd.

Klik hier voor informatie over de ‘Landelijke dag 2010 – Vlinders en libellen in beeld’ van de Vlinderstichting op zaterdag 6 maart 2010 in Wageningen.

Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw de Liniehof.

LET OP: deze lezing is bij uitzondering op donderdagavond!

20100220Za Wilgen Knotten Op d’n Bol

Werkdag op de ‘huisplaats’, de terp met knotwilgen van biologische boer Mark Smits van Ooijen op de hoek Ruilverkavelingweg / Koekoekweg, waar vroeger een woning op stond.

In dit winterseizoen richten we de aandacht voor het wilgen knotten op het behoud van een karakteristiek groepje knotwilgen in ‘d’n Drimmelse polder op de Koekoek’ net achter de Wurp’.

Als je over de Koekoekweg fietst van Made naar de Worp en je gaat dan over de Buitendijk, dan zie je rechtvooruit het ook flink hoger gelegen bosje van d’n Bol liggen met zijn hoge populieren, maar de ‘huisplaats’ links ervan gaat nog schuil achter de hakhoutwal die links langs Koekoekweg staat tot aan het kruispunt met de Ruilverkavelweg.

Op het kruispunt met die Ruilverkavelweg zie je dan links van de Koekoekweg voor de rij hoge populieren langs de lage dijk, de lage terp van de ‘huisplaats’ met de knotwilgen en rechts van de Koekoekweg zie je de hoge terp van ‘ ’t Boske van d’n Bol’. Fiets je er tussendoor dan valt op dat je van de lage dijk afrijdt ‘de Koekoek’ in naar het Gat van den Ham. Het is net een smalle ‘polderpoort’ waar je doorheen fietst, waar het wijdse uitzicht over de polder zich in een keer voor je ontvouwt.

De ‘huisplaats’ en d’n Bol zijn twee ‘mooie plekskes’ waar je de steenuil wel kunt horen roepen vanuit de knotwilgen en waar de wielewaal soms zingt in de hoge populieren. Voor veel vogels is deze beboste hoek een baken in het landschap met een enorme aantrekkingskracht. In de winter zie je er vaak buizerden bovening de populieren zitten.

Klik hier voor de satellietfoto op Google maps.

Wel warm aankleden en natuurlijk eten en drinken meenemen!

Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 16.00 uur.

20100207Zo Ganzenexcursie

Op verkenning door de polders naar de ganzen die binnenkort weer aan hun lange reis beginnen naar de broedgebieden boven de poolgrens.

Het hoogtepunt van de ganzenaantallen ligt in Nederland altijd in januari, wanneer er zo’n 1 miljoen ganzen zijn. Tot aan eind februari zie je de aantallen dan afnemen als ze massaal weer naar het verre noorden trekken.

Klik hier om op de website van Vogelbescherming te kijken welke ganzen er in Nederland voorkomen en voor meer informatie over ganzen in Nederland.

Neem de telescopen en statieven mee voor het aflezen van de ringen van geringde ganzen!

Vertrek: om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 14.00 uur.

LET OP: warme kleren en eten en drinken meenemen.