Gebruiksvoorwaarden

Deze webpagina bevat de gebruiksvoorwaarden voor gebruikers die informatie en werken van de MNV-website (her)gebruiken en voor gebruikers die informatie en werken aan de MNV geven voor (her)gebruik op de MNV-website en ook voor gebruik in andere MNV-publicaties.

Auteursrecht

 • Gebruikers die werk van deze website (her)gebruiken dienen zich te houden aan de auteursrechten, zoals die voor deze website zijn bepaald volgens de Creative Commons licentie BY-SA.
  • De volledige juridische tekst in het Nederlands voor deze Creative Commons auteursrechtenlicentie BY-SA staat hier.
  • De betekenis van deze auteursrechtenlicentie is dat de MNV vrijwel alle auteursrechten vrijgeeft die (her)gebruik van haar werk belemmert en hiervoor slechts 2 juridische verplichtingen oplegt, namelijk de clausules BY en SA.
  • De BY clausule staat voor ‘By Attribution’, wat wil zeggen dat naamsvermelding van de MNV als auteur is verplicht bij (her)gebruik van ons werk, ofwel met een goed Nederlands spreekwoord: ‘Ere, wie ere toekomt’.
  • De SA clausule staat voor ‘Share Alike’, wat wil zeggen dat het ‘Gelijk delen’ van uw gehele eigen nieuwe werk verplicht is bij (her)gebruik daarin van (delen van) ons MNV-werk onder dezelfde of een gelijkwaardige Open Content licentie met deze ‘Share Alike’ clausule.
 • Gebruikers die een werk in bestandsvorm of op de website voor publicatie aan de MNV aanbieden, verklaren daarmee dat zij de maker en dus de auteursrechthebbende zijn en waar nodig ook de portretrechthebbende zijn van die informatie en dat zij instemmen met het (her)gebruik van dat werk door de MNV op de website en tevens instemmen met het (her)gebruik voor andere MNV publicaties volgens de Creative Commons licentie BY-SA.
  • Hiermee wil de MNV voorkomen dat bij (her)gebruik van aangeboden informatie of werken in strijd wordt gehandeld met het auteursrecht van de eigenaar van het werk of met het portretrecht van afgebeelde personen.
  • Ook wil de MNV hiermee voorkomen dat er misverstand ontstaat over de rechten, waarmee de MNV de aangeboden informatie of werken (her)gebruikt.
  • Foutief gepubliceerd werk of portret op de website zal bij een bezwaar door of namens de eigenaar van een werk of door of namens een geportretteerde persoon zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd of verwijderd.
  • Het MNV-bestuur wijzen op een mogelijk foutief gepubliceerd werk of portret kan eenvoudig via dit contactformulier op de website, onder vermelding van uw contactgegevens en door vermelding van de weblink naar de webpagina met de bijbehorende uitleg van wat er naar uw mening fout is.

Nettiquette, wettelijke randvoorwaarden en MNV-huisregels

 • Gebruikers van de website en van e-mail dienen zich ook in de digitale wereld beleefd te gedragen in de onderlinge communicatie en samenwerking via de website en e-mail.
  • Iedereen dient zich te houden aan de gedragsregels uit de nettiquette. Lees hierover dit artikel op Wikipedia.
  • Waar het op neer komt is dat een boodschap overbrengen in geschreven tekst op websites en in e-mails moeilijker is dan in een persoonlijk gesprek. De toon en emotie ontbreekt namelijk in deze communicatie.
  • De nettiquete geeft gedragsregels en tips om misverstanden te voorkomen en optimaal samen te werken.
 • Gebruikers onthouden zich van ieder misbruik van deze website en van e-mail als dat in strijd is met de wet of de goede zeden, alsmede van het misbruik van de website voor spam e-mails, hacking enz.
  • Waar mogelijk zal misbruik ook juridisch worden vervolgd tot zover als de wet dat toestaat.
  • Het MNV-bestuur wijzen op mogelijk misbruik kan eenvoudig via dit contactformulier op de website, onder vermelding van uw contactgegevens en door vermelding van wat naar uw mening het misbruik is.
 • Leden, toegevoegde leden en donateurs dienen zich daarnaast te houden aan het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement van de MNV.

Contactgegevens vermelden op de contactformulieren

 • Gebruikers van de website dienen op contactformulieren, bij opgave voor deelname enz. hun contactgegevens op te geven, omdat berichten of deelnameverzoeken anders niet in behandeling kunnen worden genomen.