Putspreeuw

Het project Putspreeuw is een MNV-biodiversiteitsproject voor de herintroductie van de zwarte stern (Chlidonias niger) als broedvogel in de Drimmelense polders.
Het is een project voor het experimenteren met het uitleggen van nestvlotjes in de Vloedspui aan de Hamse Weg.

De zwarte stern was in de jaren 60 – 70 van de vorige eeuw een bijzonder broedvogeltje in onze polders. Met nog geen 25 cm in lengte, een vleugelspanwijdte van amper 60 cm en een gewicht van 70 gram is het een heel klein sierlijk zwart vogeltje dat boven de sloten en vaarten fladdert om zeer kleine visjes te vangen.
Bijvoorbeeld in de Zonzeelse polder in Hooge Zwaluwe, in brede vaarten in de Zegge (Binnenpolder van Terheijden) en in de moerasputjes langs de spoorlijn van Hooge Zwaluwe naar Geertruidenberg.  Vandaar ‘Putspreeuw’ als projectnaam.
Verdwenen door vele oorzaken, zoals watervervuiling, dichtgroeien en dempen van waterpartijen, intensivering van het boerenbedrijf enz.
>>> Bekijk de zwarte stern projecten van Bureau Waardenburg

Zwarte stern portret

De Zwarte Stern is een lente en zomergast in de zomer heeft hij een zwart lichaam met grijze ondervleugels waardoor hij duidelijk te onderscheiden is van alle andere sterns. Ook zijn snavel en poten zijn zwart en zijn staart is licht gevorkt.

In de broedtijd is de zwarte stern te vinden op of bij verlandende binnenwateren, vennen, rivierdelta’s en moerassen met vrije wateroppervlakten, alleen in de trektijd is hij lang de kust te vinden. De Zwarte Sterns zijn trekvogels die overwinteren in tropisch Afrika.

Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten die in een zwaluwachtige duikvlucht van het water worden opgepikt waarbij niet in het water wordt gedoken. Kleine vissen en amfibieën versmaadt hij ook niet.

De Zwarte Sterns nestelen in kleine kolonies op drijvende waterplanten (krabbescheer) en op rustige moeilijk toegankelijke plaatsen in laag oevergewas (gras).

In Nederland komt de Zwarte Stern verspreid voor, van april tot in oktober en vooral in de lage gedeelten van Zuid-en Noord-Holland, Friesland en Overijssel, maar niet op zandgronden.

Het aantal broedparen neemt af mede door gebrek aan broedplaatsen.

Over ons project Putspreeuw

Mede door de waterverontreiniging is er de laatste jaren minder krabbescheer, waardoor er minder broedgelegenheid is voor de Zwarte Stern.
Om voor meer broedplaatsen te zorgen, zijn op verschillende plaatsen in Nederland nestvlotjes als kunstmatige eilandjes bij elkaar in het water gelegd voor deze koloniebroeders.
De nestvlotjes worden door vrijwilligers gemaakt en in het voorjaar in het water gelegd en in het najaar weer verwijderd, zodat ze door storm en ijsgang niet verloren gaan.

Op initiatief van onze MNV-voorzitter zijn in opdracht van Brabants Landschap door onze MNV-vrijwilligers in totaal 42 nestvlotjes gemaakt voor verspreiding in het Brabantse.

  • De MNV legt in samenwerking met Waterschap de Brabantse Delta 10 nestvlotjes in 2 series van 5 stuks in de Vloedspui aan de Hamse Weg.
  • Ook gaan er nestvlotjes naar de Wijkse Waard, waar onze bevriende natuurvereniging Altenatuur al meerdere jaren succesvolle ervaring heeft met kunstvlotjes.
  • Ook legt de natuurvereniging in Hank onder leiding van Ton Prinsen een 5-tal vlotjes op de net uitgebaggerde ijsbaan aan de Peerenboom.

Bekijk de MNV-fotoseries

>>> Nestvlotjes maken
Fotoserie met bouwtekening en beschrijving van het maken van de nestvlotjes door Henk Rennings. Foto’s: Chiel Camping, d.d. 20100316.

>>> Nestvlotjes leggen
Fotoserie van het uitleggen van 2 series van 5 nestvlotjes voor de zwarte stern in de Vloedspui aan de Hamseweg op donderdagavond 8 april 2010.
Foto’s: Ankie Stoop (MNV) en Jeffrey Samuels (ecoloog Waterschap Brabantse Delta).

Succesvol Zwarte Stern project in Duitsland
Ten zuid-westen van het plaatsje Hüde tussen Osnabruck en Diepholz ligt de grootste Europese broedkolonie van ’trauerseeschwalben’.
De broedkolonie ligt aan de zuidkant langs het riviertje de Hunte op ongeveer 1 km van waar het riviertje de Dümmer See in stroomt.
Dit is het resultaat van een succesvol herintroductie- en natuurbeschermingsproject van de natuurclub Naturschutzring Dümmer.

>>> Folder met fotoserie over het project (PDF; Duits)

>>> Folder Naturschutzstation Dümmer (PDF; Duits)

>>> Informatiepagina Zwarte stern aan de Hunte (Duits)