20150324Di MNV Jaarvergadering 2015

Dinsdagavond 24 maart, 20.00 uur; Algemene ledenvergadering in Parkgebouw De Liniehof. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur!

Het bestuur van de vereniging Madese NatuurVrienden nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Agenda Jaarvergadering
1.  Opening – Voorzitter
2.  Jaarverslag – Secretaresse
3.  Financieel jaarverslag – Penningmeester
4.  Verslag kascontrole
5.  Verkiezing nieuwe kascontrole commissie; aftredend C. Huijgens
6.  Verkiezingen; aftredend voorzitter A. Stoop, herkiesbaar
7.  Pauze
8.  Bestuursvisie 2015/2016
9.  Stemmingen; indien zaken tijdig ingebracht worden
10.  Rondvraag en Notulen
11.  Sluiting