20160419Di Jubileum Jaarvergadering MNV

Het bestuur van de Madese NatuurVrienden nodigt haar leden uit tot het
bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering die dit jaar gehouden zal worden op dinsdagavond 19 april 20.00 uur parkgebouw de Liniehof.

Aftredend en herkiesbaar zijn : penningmeester Wim Bijleveld en hoofdredacteur Kees van der Krift.
Leden die zich kandidaat stellen voor van de beschikbaar komende functies kunnen zich tot 3 dagen voor aanvang van de vergadering bij het dagelijks bestuur melden.

Wijziging huishoudelijk regelement hoofdstuk 7 artikel 34 Contactblad .
Het bestuur wil ter sprake brengen het verenigingsblad de Roerdomp te vervangen door een nieuwsbrief. Nadere uitleg volgt op de vergadering.

Agenda
1 Opening – voorzitter
2 Jaarverslag – secretaresse
3 Financieel jaarverslag – Penningmeester
4 Verslag kascontrole
5 Verkiezing nieuwe kascontrole commissie; aftredend Jaap Hoogerbrugge
6 Verkiezing bestuursleden; aftredend penningmeester W. Bijleveld en
hoofdredacteur K .vd Krift
7 Pauze
8 Bestuursvisie 2016/2017
9 Stemmingen indien zaken ingebracht zijn
10 Rondvraag (en notulen)
11 Feestelijke afsluiting i.v.m. ons 40 jarig bestaan